ПП "БКМ" - Будівництво кабельних мереж. Виконання робіт з проектування, прокладки, монтажу, тестування та обслуговування кабельних мереж. Зварювання оптичних волокон, діагностика оптичних ліній. www.bkm.kiev.ua ПП "БКМ" - Строительство кабельных сетей Выполнение работ по проектированию, прокладке, монтажу, тестированию и обслуживанию кабельных сетей. Сварка оптических волокон, диагностика оптических линий. www.bkm.kiev.ua Проектирование, прокладка, монтаж, тестирование и обслуживание кабельных сетей. Сварка оптических волокон, диагностика оптических линий.оптоволокно, сварка, зварювання, монтаж оптических линий, прокладка кабеля, сварка оптических волокон, зварювання оптичних ліній, обслуживание кабельных сетей, обслуговування кабельних мереж, оптические муфты, оптичні муфти, будівництво кабельних мереж Пропонуємо всі види робіт по зварюванню оптичних ліній: Зварювання оптичних волокон; Встановлення прямих оптичних кабельних муфт; Встановлення оптичних муфт з відгалуженнями; Встановлення кінцевого обладнання на оптичних кабелях; Переключення оптичних ліній; Врізка в існуючі оптичні лінії; Компанія має всі необхідні ліцензії для виконання робіт в телефонній каналізації, а також для виконання всіх супутніх робіт на кабельних мережах. Якісно виконані роботи по з'єднанню оптичних волокон, встановленню муфт, кінцевих пристроїв - є запорукою безперебійної роботи оптичної мережі в її подальшому використанні.Після виконання робіт на оптичній лінії, виконуються роботи по тестуванню, результати якого надаються замовнику. Гарантійний термін на виконані монтажні роботи на оптично-волоконній лінії становлять 1 рік з моменту підписання АКТу здачі в експлуатацію. Після закінчення гарантійного терміну, можливе сервісне обслуговування оптично-волоконних ліній замовника, яке містить в собі комплекс вимірів, аналіз стану мережі та оперативне усунення аварій вразі їх виникнення на лінії. Тестування волоконних ліній Виміри на волоконно-оптичних лініях дозволяють виявляти проблемні місця мережі, а в разі виникнення аварії, локалізувати її місце. Періодичні виміри ліній зв'язку оптично-волоконної мережі, та документування результатів з подальшим аналізом, дозволяє тримати під контролем фізичний стан мережі, та в деяких випадках запобігти виникненню аварійної ситуації. Компанія "БКМ" в рамках сервісного договору пропонує свої послуги з обслуговування волоконно-оптичних мереж, які включають в себе: аналіз стану мережі, ведення документації, регламентні роботи та виміри, в разі виникнення аварійної ситуації, оперативного її усунення. Кабельна мережа від проектування до здачі в експлуатацію! Компанія "БКМ" пропонує виконання робіт з прокладки оптичного та парного кабелю: В телефонній каналізації; В колекторах та шахтах; На мостах та шляхопроводах; Повітряним шляхом; Ввід кабелю до будівель; Розведення кабельних ліній всередині будинків; Виконуємо всі види робіт, після прокладки кабелю, необхідні для вводу кабелю в експлуатацію: Набирання прямих з'єднувальних муфт; Набирання з'єднувальних муфт з відгалуженням; Встановлення пасивного кінцевого обладнання; Проведення вимірів на змонтованій мережі; Підготовка протоколів вимірів; Здача траси в експлуатацію; Всі необхідні матеріали для будівництва кабельної мережі Ви можете придбати у нас. Ціни на виконання робіт приведено мінімальні. Кінцеві ціни на виконання робіт залежать від загального об'єму та складності об'єкту. Вартість робіт розраховується за допомогою програмного комплексу АВК останньої версії. Ціни на обслуговування кабельної мережі залежать від протяжності мережі та від обраного типу договору (які відрізняються швидкістю реагування, та наявність резервного складу). Проектирование, прокладка, монтаж, тестирование и обслуживание кабельных сетей. Ссора оптических волокон, диагностика оптических линий. оптоволокно, ссора, сваривание, монтаж оптических линий, прокладка кабеля, ссора оптических волокон, сваривание оптических линий, обслуживание кабельных сетей, обслуживание кабельных сетей, оптические муфты, оптические муфты, строительство кабельных сетей Предлагаем все виды работ по свариванию оптических линий: Сваривание оптических волокон; Установление прямых оптических кабельных муфт; Установление оптических муфт с ответвлениями; Установление конечного оборудования на оптических кабелях; Переключение оптических линий; Врізка в существующие оптические линии; Компания имеет все необходимые лицензии для выполнения работ в телефонной канализации, а также для выполнения всех сопутствующих работ на кабельных сетях. Качественно выполненные работы по соединению оптических волокон, установке муфт, конечных устройств - является основой бесперебойной работы оптической сети в ее дальнейшем использовании. После выполнения работ на оптической линии, выполняются работы по тестированию, результаты которого предоставляются заказчику. Гарантийный срок выполненных монтажных работ на оптически-волоконной линии составляют 1 год с момента подписания Акту сдачи в эксплуатацию. После окончания гарантийного срока, возможно сервисное обслуживание оптически-волоконных линий заказчика, которое включает в себя комплекс измерений, анализ состояния сети и оперативное устранение аварий в случае их возникновение на линии. Тестирование волоконных линий Измерения на волоконно-оптических линиях позволяют обнаруживать проблемные места сети, а в случае возникновения аварии, локализовать ее место.Периодические измерения линий связи оптически-волоконной сети, и документирование результатов с дальнейшим анализом, позволяет держать под контролем физическое состояние сети, и в некоторых случаях предотвратить возникновение аварийной ситуации. Компания "БКМ" в рамках сервисного договора предлагает свои услуги по обслуживанию волоконно-оптических сетей, которые включают в себя: анализ состояния сети, ведение документации, регламентные работы и измерения, в случае возникновения аварийной ситуации, оперативное ее устранение. В современном мире трудно переоценить роль телекоммуникаций и связи в любой отрасли деятельности предприятий. Задержки в передаче данных и информации могут повлечь за собой самые различные негативные воздействия на ведение дел и финансовое состояние компании. Основой всех сетей передачи данных, организации связи является структурированная кабельная сеть, являющаяся неотъемлемой частью любых современных зданий. Кабельная сеть может состоять из волоконно-оптических линий, медных кабелей связи или составлять комбинированную разветвленную сеть. Технический рост, удешевление компонентов, необходимость в постоянном обмене информацией в последнее время привело к тому, что большинство организаций становятся владельцами кабельных сетей, как локального назначения, так и сетей магистрального уровня. Кабельная сеть представляет собой сложный технический продукт, успешное создание и грамотная эксплуатация которого требуют соответствующего уровня знаний от проектировщиков, монтажников и обслуживающего персонала. Надежность сети зависит от надежности ее компонентов и качества монтажа, а в дальнейшем от квалифицированного ее обслуживания и контроля состояния. Компания ПП "БКМ" предлагает свои услуги на всех этапах построения и обслуживания кабельных сетей, опыт - накопленный в компании позволяет создать оптимальную проектную документацию, правильно выбрать компоненты сети, выполнить работы с соблюдением всех норм и правил. Обеспечение надежности построенной кабельной сети подразумевает поддержание ее в постоянном рабочем состоянии за счет плановых измерений, ремонтов и минимизации затрат времени на восстановление после аварий. Причиной аварии на линии может стать обычная крыса, повреждение ворами, проводимые строительные работы. Техническое обслуживание кабельных сетей можно условно разделить на следующие виды работ: - капитальный ремонт (5%); - аварийный ремонт (10%); - эксплуатационные измерения (60%); - текущий ремонт (15%); - непредвиденные работы (10%); Соотношение трудозатрат по видам работ меняется из года в год, так например капитальный ремонт может проводиться раз в несколько лет, а при больших объемах строительства в городе возрастают трудозатраты на аварийный ремонт. На качество технического обслуживания и скорость аварийного восстановления кабельной сети влияют следующие основные факторы: - Техническая оснащенность обслуживающей бригады (ОБ); - Состав и квалификация ОБ; - Состояние базы данных эксплуатируемой сети; - Наличие аварийного запаса материалов для ремонта; - Возможность оперативной реакции; Для обеспечения всех перечисленных требований к техническому обслуживаю кабельных сетей необходимо формирование отдельного мобильного отдела в компании, с квалифицированными специалистами и необходимым оборудованием. Если сети компании не столь обширны и не составляют сотни километров, то содержание такого отдела может быть не только не оправданным, а и приносящим убытки - учитывая необходимость, содержания бригады, обслуживания транспорта, создание аварийного склада, обновления оборудования, проведения поверок, получение лицензий для проведения работ в телефонной канализации и другие сопутствующие затраты. Компания ПП "БКМ" предлагает Вам свои услуги по техническому обслуживанию кабельных сетей. Многолетний опыт работы в данной области, наличие квалифицированного персонала, собственных складов, транспортной базы, всего необходимого оборудования и лицензий позволяет нам оперативно и качественно обеспечивать выполнение всех необходимых работ возникающих при эксплуатации кабельных сетей. Сервисный договор с нашей компанией позволит Вам, при приемлемых затратах, получить услуги квалифицированного, технически укомплектованного отдела связи - в котором будет вестись вся необходимая документация, измерения и при необходимости готового оперативно среагировать на любую аварию. Компанія ПП "БКМ" пропонує Вам свої послуги з технічного обслуговування кабельних мереж. Багаторічний досвід роботи в даній області, наявність кваліфікованого персоналу, власних складів, транспортної бази, всього необхідного встаткування й ліцензій дозволяє нам оперативно і якісно забезпечувати виконання всіх необхідних робіт, що виникають під час експлуатації кабельних мереж. Сервісний договір з нашою компанією дозволить Вам, при прийнятних витратах, одержати послуги кваліфікованого, технічно укомплектованого відділу зв'язку - у якому буде вестися вся необхідна документація, виміри й при необхідності готового оперативно зреагувати на будь-яку аварію. Кабельна мережа являє собою складний технічний продукт, успішне створення й грамотна експлуатація якого вимагають відповідного рівня знань від проектувальників, монтажників і обслуговуючого персоналу. Надійність мережі залежить від надійності її компонентів і якості монтажу, а надалі від кваліфікованого її обслуговування й контролю стану. Компанія ПП "БКМ" пропонує свої послуги на всіх етапах будівництва й обслуговування кабельних мереж, досвід - накопичений у компанії дозволяє створити оптимальну проектну документацію, правильно вибрати компоненти мережі, виконати роботи з дотриманням всіх норм і правил. Для забезпечення надійності побудованої кабельної мережі необхідна підтримка її в постійному робочому стані за рахунок планових вимірів, ремонтів і мінімізації витрат часу на відновлення після аварій. Причиною аварії на лінії може стати звичайний пацюк, ушкодження злодіями, проведення будівельних робіт. Технічне обслуговування кабельних мереж можна умовно розділити на наступні види робіт: - капітальний ремонт (5%); - аварійний ремонт (10%); - експлуатаційні виміри (60%); - поточний ремонт (15%); - непередбачені роботи (10%); Співвідношення трудовитрат по видах робіт змінюється рік у рік, так наприклад капітальний ремонт може проводитися раз у кілька років, а при збільшені обсягів будівництва в місті, зростають трудовитрати на аварійний ремонт. На якість технічного обслуговування й швидкість аварійного відновлення кабельної мережі впливають наступні основні фактори: - Технічна оснащеність обслуговуючої бригади (ОБ); - Состав і кваліфікація ОБ; - Стан бази даних мережі що експлуатується; - Наявність аварійного запасу матеріалів для ремонту; - Можливість оперативної реакції; Для забезпечення всіх перерахованих вимог до технічного обслуговую кабельних мереж необхідне формування окремого мобільного відділу в компанії, з кваліфікованими фахівцями й необхідним устаткуванням. Якщо мережі компанії не настільки великі й не становлять сотні кілометрів, то обладнання такого відділу може бути не тільки не виправданим, а й збитковим - з врахуванням необхідності, утримання бригади, обслуговування транспорту, створення аварійного складу, обновлення встаткування, проведення перевірок, одержання ліцензій для проведення робіт у телефонній каналізації й інші супутні витрати. телекомунікаційне обладнання, Крос 19"х2U під 24 роз'єми ST, включає лоток KSP24, універсальну пластину ST-24 з хомутами для пігтейлів та наклейками для маркування, Оптична патч-панель 1U, на 3 планки CNP, не висувна, Лотки 19'' для зберігання запасів кабеля, Настінні кроси (бокси), Муфти для ВОК, Аксесуари для зростків ВОК, Оптичні подільники, Пігтейли одномодові - Пігтейл SC/APC, 0,9мм, довжина 3м Пігтейл SC/APC, 3мм, довжина 3м Пігтейл SC/APC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл SC/APC, 0,9мм, довжина 3м Пігтейл SC/APC, 0,9мм, довжина 5м Пігтейл SC/APC, 3мм, довжина 3м Пігтейл SC/APC, 3мм, довжина 5м Пігтейл SC/APC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл SC/APC, 0,9мм, довжина 3м Пігтейл SC/APC, 3мм, довжина 3м Пігтейл SC/PC, 0,9мм, довжина 3м Пігтейл SC/PC, 3мм, довжина 3м Пігтейл SC/PC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл SC/PC, 0,9мм, довжина 3м Пігтейл SC/PC, 3мм, довжина 3м Пігтейл SC/PC, 3мм, довжина 5м Пігтейл SC/PC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл SC/PC, 3мм, довжина 3м Пігтейл FC/APC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл FC/APC, 0,9мм, довжина 5м Пігтейл FC/APC, 3мм, довжина 3м Пігтейл FC/APC, 3мм, довжина 5м Пігтейл FC/APC, 3мм, довжина 10м Пігтейл FC/APC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл FC/PC, 0,9мм, довжина 3м Пігтейл FC/PC, 3мм, довжина 3м Пігтейл FC/PC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл FC/PC, 3мм, довжина 2,5м Пігтейл FC/PC, 3мм, довжина 5м Пігтейл FC/PC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл LC/PC, 0,9мм, довжина 1,5м Пігтейл LC/PC, 0,9мм, довжина 3м Пігтейл LC/PC, 3мм, довжина 3м, Пачкорди одномодові Пачкорди гібридні одномодові - Пачкорд SC/APC-SC/PC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд SC/APC-SC/PC, Simplex, 3мм, довжина 5м Пачкорд SC/APC-SC/PC, Simplex, 3мм, довжина 10м Пачкорд SC/APC-FC/APC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд SC/APC-FC/APC, Simplex, 3мм, довжина 10м Пачкорд SC/APC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд SC/APC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 5м Пачкорд SC/APC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 10м Пачкорд SC/APC-LC/PC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд SC/PC-FC/APC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд SC/PC-FC/APC, Simplex, 3мм, довжина 5м Пачкорд SC/PC-FC/APC, Simplex, 3мм, довжина 10м Пачкорд SC/PC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд SC/PC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 5м Пачкорд SC/PC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 10м Пачкорд SC/PC-LC/PC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд FC/APC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд FC/APC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 5м Пачкорд LC/PC-FC/PC, Simplex, 3мм, довжина 6м Пачкорд LC/PC-SC/PC, Simplex, 3мм, довжина 6м Пачкорд LC/PC-SC/APC, Simplex, 3мм, довжина 6м Пачкорд SC/APC-FC/APC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд SC/APC-LC/PC, Simplex, 3мм, довжина 3м Пачкорд SC/PC-LC/PC, Simplex, 3мм, довжина 3м, Адаптери одномодові - Адаптер SC/APC-SC/APC Адаптер SC/PC-SC/PC Адаптер FC/APC-FC/APC, квадратний фланець Адаптер FC/APC-FC/APC, круглий фланець Адаптер SC/APC-SC/APC Адаптер SC/PC-SC/PC Адаптер FC/APC-FC/APC Адаптер E2000/APC-E2000/APC Адаптер SC/APC-SC/APC Адаптер SC/PC-SC/PC Адаптер FC/APC-FC/APC Адаптер SC/APC-FC/APC Адаптер SC/PC-FC/PC, Corning, Optronik, RCI. CommScope (США) Монотубна конструкція, сталева гофроброня, абонентський Кабель ВО, O-004-DA-8W-М04NS, 4 волокна, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, силові елементи - скловолокно та арамід, MDРЕ - оболонка, зовнішній діаметр 7,9 мм Кабель ВО, O-008-DA-8W-М08NS, 8 волокон, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, силові елементи - скловолокно та арамід, MDРЕ - оболонка, зовнішній діаметр 7,9 мм Кабель ВО, O-012-DA-8W-М12NS, 12 волокон, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, силові елементи - скловолокно та арамід, MDРЕ - оболонка, зовнішній діаметр 7,9 мм Монотубна конструкція, сталева гофроброня Кабель ВО, O-004-CA-8W-М04NS, 4 волокна, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2 стрижні (сталь), MDРЕ - оболонка, зовнішній діаметр 11,0 мм Кабель ВО, O-008-CA-8W-М08NS, 8 волокoн, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2 стрижні (сталь), MDРЕ - оболонка, зовнішній діаметр 11,0 мм Кабель ВО, O-012-CA-8W-М12NS, 12 волокoн, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2 стрижні (сталь), MDРЕ - оболонка, зовнішній діаметр 11,0 мм Кабель ВО, O-016-CA-8W-М12NS, 16 волокoн, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2 стрижні (сталь), MDРЕ - оболонка, зовнішній діаметр 11,0 мм Кабель ВО, O-024-CA-8W-М12NS, 24 волокна, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2 стрижні (сталь), MDРЕ - оболонка, зовнішній діаметр 11,0 мм Вита пара CAT5Е (UTP Solid) 8ж.(305м/бухт), внутрішній, PVC оболонка.Вита пара CAT5Е (UTP Solid) 8ж.(305м/бухт), зовнішній, РЕ оболонка CAT5E (FTP Solid) 8ж.(305м/бухт), чорний, зовнішній CAT5E (FTP Solid) 8ж.(305м/бухт), ПЕ, чорний з тросом Вита пара виробництва KLM (Китай) Ціни на виту пару категорій 3, 5е, 6 та 6А виробництва SYSTIMAX Solutions (США) вказані в прайсі на СКС Прайс-лист телекомунікаційного обладнання Муфта UCAO 4-9, ємність - 5 лотків, 60 зростків, без заземлення, в комплект входить один відвід для кабеля Комплект для відводу кабеля на муфту UCAO, 10 шт. Заземлення для UCAO, 10 шт. Муфта UCNCP 5-18 MFT 2 HS, ємність - 2 сплайс-касети, 48 зростків (включено комплект для овального вводу S46998-М8-А5) Муфта UCNCP 5-18S, ємність - 6 лотків, 72 зростки (включено 1 комплект для відводу S46998-A2-R36) Муфта UCNCP 7-22S, ємність - 12 лотків, 144 зростки (включено 1 комплект для відводу S46998-A2-R16) Комплект для відводу кабеля діам. 5-15мм на муфту UCNP 4/5 Комплект для відводу кабеля діам. 5-18мм на муфту UCNP 6/7 Комплект для герметизації круглого кабельного ввода муфти UCNCP 5-18 MFT 2 HS Кріплення муфти 5" на стіну/стовп Кріплення муфти 7" на стіну/стовп Поглинач вологи, 50г Клапан перевірки герметичності муфти Опора монтажна Муфта герметична, 1 лоток KSP 24, 3*16мм кабельнi вводи, термоусаджуваний ущільнюючий комплект Муфта герметична, 1 лоток KSP 24, 3*16мм кабельнi вводи, механічний ущільнюючий комплект Муфта герметична, 1 лоток KSP 24, 3*16мм та 2*20мм кабельнi вводи, термоусаджуваний ущільнюючий комплект Муфта герметична, 1 лоток KSP12, 3*16мм та овальний кабельний ввід, термоусаджувальний ущільнюючий комплект Муфта герметична, 1 лоток KSP12, 3*16мм та овальний кабельний ввід, механічний ущільнюючий комплект Термоусаджувальний набір для круглих горловин 3х16 в муфту OZKS 160 Термоусаджувальний набір для овальної горловини в муфту OZKS 160 з консоллю для кабеля Головний термоусаджувальний набір для муфти OZKS 160 Головний механічний набір для муфти OZKS 160 Кріплення муфти OZKS на стіні ПП "БКМ" - це приватне підприємство, засноване у 2000-му році на базі колективу, що рацював спільною бригадою з 1977 року в БМУ-1 "Київелектромонтаж". Основним напрямком діяльності компанії є проектування та будівництво кабельних мереж. Злагоджене та якісне виконання робіт в стислі терміни стало можливим завдяки багаторічному досвіду роботи колективу у даній сфері. ПП "БКМ" має власну виробничу базу зі складськими та офісними приміщеннями, що розташована у м. Київ. Використання власного складу, та транспорту дає можливість, оперативно реагувати на не передбаченні обставини при виконанні роботи. З 2007 року компанія розгорнула програму сервісного обслуговування кабельних мереж зв'язку, як парних так і оптичних кабелів. Набутий досвіт та існуюча база дозволяє виконувати усунення пошкоджень на лініях в лічені години. А завдяки кваліфікації наших інженерів можливе попередження аварій по аналізу щоквартальних вимірів. За період діяльності підприємства було спроектовано, виконано, та здано в експлуатацію понад 1000 об'єктів. Серед наших постійних замовників можна виділити наступні компанії: КМФ ВАТ "Укртелеком", ТОВ "Канком", ТОВ "Ромсат", ЗАТ "СітіНет", АТЗТ "Інтертелеком", ТОВ "Ваймакс-Україна" та інші. Ми завжди раді новим контактам та клієнтам. ПП "БКМ" - это частное предприятие, основанное в 2000-му годе на базе коллектива, который работал одной бригадой с 1977 года в СМУ-1 "Киевэлектромонтаж". Основным направлением деятельности компании является проектирование и строительство кабельных сетей. Слаженное и качественное выполнение работ в сжатые сроки стало возможным благодаря многолетнему опыту работы коллектива в данной сфере. ПП "БКМ" имеет собственную производственную базу со складскими и офисными помещениями, которая расположена в г. Киеве. Использование собственного склада, и транспорта дает возможность, оперативно реагировать на не предусмотренные обстоятельства при выполнении работы. С 2007 года компания развернула программу сервисного обслуживания кабельных сетей связи, как парных так и оптических кабелей. Приобретенный опыт и существующая база позволяет устранять повреждения на линиях в считанные часы. А благодаря квалификации наших инженеров становится возможным предупреждение аварий по анализу ежеквартальных измерений. За период деятельности предприятия было спроектировано, выполнено, и сдано в эксплуатацию свыше 1000 объектов. Среди наших постоянных заказчиков можно выделить следующие компании: КМФ ОАО "Укртелеком", ООО "Канком", ООО "Ромсат", ЗАО "Сітінет", АОЗТ "Интертелеком", ООО "Ваймакс-Украина" и прочие. Мы всегда рады новым контактам и клиентам. Высокий уровень эксплуатации волоконно-оптических линий связи подразумевает их постоянное поддержание в рабочем состоянии за счет плановых ремонтов и минимизации затрат времени на восстановление после аварий. Немалый опыт работы в этой области накоплен Киевской городской дирекцией Укртелекома. Внастоящее время кабельное хозяйство, техническим обслуживанием которого за-|нимается группа волоконно-оптических линий связи производственной лаборатории Центра информационных технологий и технического обеспечения Киевской городской дирекции ОАО "Укртелеком", включает более двухсот оптических кабелей (ОК) различной емкости. Их общая длина превышает 1100 км (12300 км в одно-волоконном исчислении). ОК с многомодовыми оптическими волокнами (ОВ) составляют примерно 60% общего количества кабелей (в одново-локонном исчислении) и примерно 75% общей протяженности ОК - и это несмотря на то, что с 1997 г. они практически не внедряются на телефонных сетях Киевской городской дирекции Укртелекома (см. рисунок). Таким образом, еще достаточно долго в эксплуатации будет находиться большое количество кабелей с многомодовыми ОВ (ориентировочный срок их службы 25 - 30 лет), хотя доля их в общем объеме будет неуклонно снижаться. Следует также отметить, что в последние годы ряд организаций и частных операторов связи построили свои собственные ВОЛС, в результате чего количество действующих оптических кабелей в Киеве увеличилось примерно вдвое. Техническое обслуживание ВОЛС можно условно разделить на следующие виды работ: капитальный ремонт (трудозатраты по видам работ при эксплуатации - 5%); аварийный ремонт (10%); эксплуатационные измерения (60%); текущий ремонт (15%); непредвиденные работы (10%). Соотношение трудозатрат по видам работ из года в год меняется. Так, например, капитальный ремонт оптического кабеля может проводиться одинраз в несколько лет, а при больших объемах строительных работ в городе возрастают трудозатраты на аварийный ремонт. Капитальный ремонт Капитальный ремонт проводится при необходимости замены более 500 м кабеля. Такая ситуация может возникнуть в результате стихийного бедствия либо при эксплуатации некачественного ОК (например, при увеличении километрического затухания ОВ по всей строительной длине либо на отдельных участках). На Киевской телефонной сети капитальный ремонт оптических кабелей проводился только по причине увеличения километрического затухания ОВ. В начале 90-х годов проблема прогнозирования срока службы ОК стояла настолько остро, что в 1991 г. Укртелеком и Одесский институт связи заключили договор о выполнении работ на тему "Исследование оптических линий ГТС Киева и разработка методики прогнозирования технического состояния". Проведенные исследования показали следующее: o по состоянию на июль 1991 г. у 23 из 28 кабелей затухание оптического сигнала превышало допустимое значение на длине регенерационного участка (50 дБ); временная зависимость затухания оптического сигнала в ОВ весьма нестабильна, причем затуха ние ОВ превышает базовые значения на момент приемки линий передачи; обнаруженное изменение затухания оптичес кого сигнала в ОВ связано в первую очередь со значительной деградацией ОК и других элементов волоконно-оптических систем передачи в процес се двухлетней эксплуатации. Таким образом, исследования показали низкое качество ОК производства 1989 - 90 гг. Естественно, при капитальном ремонте ставилась задача восстановить кабель с минимальными затратами. Поэтому, по возможности, заменялся не весь кабель, а лишь отдельные его участки (см. рисунок). Работа усложнялась тем, что на разных строительных длинах повышенное километрическое затухание наблюдалось на разных волокнах. В подобных случаях при монтаже муфт приходилось скрещивать волокна, и по окончании ремонта восстанавливались не все ОВ, а, скажем, шесть из восьми.причиной увеличения километрического затухания могло стать взаимодействие гидрофоба с первичным покрытием волокон и, как следствие, частичное разрушение оболочки ОВ. Капитального ремонта потребовали в основном ОК выпуска 1989-90 годов (таблица вверху), то есть того периода, когда производство оптоволоконных кабелей только начиналось. Поскольку гарантийный срок эксплуатации данного кабеля составляет 3 года, замена более 90 км ОК при капитальном ремонте прошла "безболезненно" для производителя этого кабеля. Однако есть основания надеяться, что большие объемы капитального ремонта ОК остались в прошлом. Аварийный ремонт Аварийный ремонт проводится в случае повреждения волокон в кабеле. При обрыве одного ОВ в ОК рассматривается необходимость его восстановления при текущем ремонте. В случае обрыва двух или более ОВ в одном месте вероятность повреждения оболочки кабеля значительно возрастает, и такую ситуацию целесообразно классифицировать как аварию на кабеле. Основные причины аварийных повреждений и соответствующие им количественные показатели приведены в таблице (внизу). Наибольшее количество повреждений (42%) совершено грабителями, которые надрезают кабель в целях его проверки на наличие меди. Бронирование кабеля в таких случаях не спасает, так как нарушители оснащены соответствующим инструментом, а чтобы отличить оптический кабель от медного по желтой краске, наносимой на оболочку кабеля в колодцах кабельной канализации, их квалификации, к сожалению, недостаточно. В какой-то степени оградить от хищений колодцы кабельной канализации могут качественные замки на тяжелых люках. Однако, учитывая их количество, это обойдется недешево. Необходимо отметить, что на легких люках кабельных колодцев в Киеве замки установлены, но ключом к ним может служить обыкновенная "монтировка", поэтому данная мера проблемы не решает. Положение усугубляется тем, что еще ни одного виновника повреждения ОК не удалось привлечь к ответственности. Довольно много аварийных повреждений (30 %) происходит из-за неквалифицированного проведения строительных работ с разрытием грунта. Для экскаваторов и тракторов марка ОКроли не играет, и от применения этой техники нередко страдают каналы кабельной канализации. В случае повреждения городских телефонных сетей во время строительных работ в сумму штрафа запрещается вносить убытки от остановки трафика, хотя при использовании на магистральном городском кольце аппаратуры SDH STM-64 трафик в городе не меньше, чем на некоторых зоновых или междугородних направлениях. Так что штрафные меры не защищают ОК от повреждения строителями, хотя, в отличие от вредительства с целью наживы, в подобных случаях практически всегда удается найти виновного (показательный пример - реконструкция Московской площади в Киеве летом 1997 г.). Виновниками аварийных повреждений ВОЛС нередко становятся грызуны (20% случаев). Однако бронированные кабели этой угрозе не подвержены (см. таблицу). Защита от грызунов несколько упрощается тем, что в сети ВОЛС Киевской городской дирекции Укртелекома все кабели с одномодовыми волокнами защищены гофрированной броней, а с завершением эксплуатации ОК, не имеющих брони, проблема решится окончательно. Наименее часто (8% случаев) аварийное повреждение ВОЛС происходит из-за нарушения правил работы в колодцах кабельной канализации. Здесь помогают такие меры, как строгий контроль за допуском к этой работе и повышение квалификации специалистов, ее выполняющих. Эксплуатационные измерения Эксплуатационные измерения проводятся на ВОЛС не реже двух раз в год. При этом выявляются ОВ с повышенным затуханием, определяются причины и места дефектов, которые подлежат устранению при текущем ремонте. Эксплуатационные измерения позволяют также сделать определенные выводы о состоянии сети ВОЛС, например, с помощью систем непрерывного автоматического мониторинга оптического кабеля, о которых шла речь в статье "Сторожевые посты на оптоволоконных трассах" (Пузин И. // Сети и телекоммуникации. 2002. № 9). Затухание измеряется оптическими тестерами на ОВ, не подключенных к волоконно-оптической системе передачи (ВОСП), в двух направлениях; для этого применяется метод вносимых потерь. Измеренное затухание сравнивается с максимально допустимым затуханием для конкретной ВОЛС, Локализовать дефект позволяют дополнительные измерения, проводимые оптическим рефлектометром. ОКСС-4/0 - кабель оптический, для стационарных объектов и сооружений, для стационарной прокладки, без металлических жил; количество многомо-довых оптических волокон - 4. ОК-50-2(3)-5(3)-8 - кабель линейный оптический на основе градиентного оптического волокна с диаметром сердцевины 50 мкм, с гидрофобным заполнением межмодульного пространства (разработки 2 или 3), с затуханием до 5 (3) дБ/км на длине волны 850 нм; количество оптических волокон - 8. ОКК-50-2-1,5-16 - кабель городской оптический на основе градиентного оптоволокна с диаметром сердцевины 50 мкм, с гидрофобным заполнением межмодульного пространства (разработки 2), с затуханием до 1,5 дБ/км на длине волны 1300нм; количество оптических волокон - 16. ОКЛБг-3-ДА12-Х*ХЕ-0.36Ф3.5/ 0.22Н19-8(16;24)/0 - кабель оптический линейный с броней из стальной гофрированной ленты, с диэлектрическим силовым элементом, одномодовыми оптическими волокнами, с затуханием до 0,36 (0,22) дБ/км на длине волны 1310 (1550) нм, без металлических жил; количество ОВ - 8 (16, 24). GNSLWLV 36-10/125 ЕМ - кабель оптический, с полиамидным вторичным покрытием, профилированным сердечником, броней из стальной гофрированной ленты, полиэтиленовой оболочкой, с гидрофобом, с одномодовыми ОВ в количестве 36. ВОСП "Соната-2" - комплект оборудования оконечных и промежуточных станций, предназначенный для работы на городских телефонных сетях по ОК с многомодовыми ОВ, на рабочей длине волны 850 нм, с динамическим диапазоном 50 дБ и оконечным устройством (УССЛК) без панели переходных розеток с оптическими разъемами типа "Лист". ВОСП ИКМ-120-5 - комплект оборудования промежуточных и оконечных станций, предназначенный для работы на городских телефонных сетях по ОК с многомодовыми ОВ, на рабочих длинах волн 850 нм (ДД < 50, 34 дБ) и 1300 нм (ДД < 37, 24 дБ), с оконечным устройством (ОСП-22), без панели переходных розеток с оптическими разъемами "Лист-Х". Среди основных причин повышенного затухания на ВОЛС можно указать следующие: увеличение километрическо-го затухания участка ОВ; увеличение затухания на око нечном устройстве; увеличение затухания в муфте.Первый межстанционный оптический кабель в Киеве был смонтирован и введен в эксплуатацию в 1987 г.: в одном направлении были одновременно проложены и смонтированы два ОК с многомодовыми оптическими волокнами (марка ОКСС-4/0) производства Мытищенского кабельного завода. Сейчас в это трудно поверить, но в первые годы монтаж ОК и работы по их поддержанию в рабочем состоянии велись без оптического рефлектометра - использовались оптические тестеры ОМКЗ-76 и устройство для сварки световодов (предшественник КСС-111). Заметим, что упомянутые два кабеля и в настоящее время продолжают работать в составе ВОСП "Соната-2". Знаменательно, что примерно сто лет отделяют это событие от прокладки первого подземного телефонного кабеля в Киеве (1893 г.). С 1989 г. началось широкое внедрение оптических кабелей на межстанционных связях Киевской телефонной сети. Это были кабели с многомодовыми волокнами (марка ОК-50-2-5-8) производства Одесского кабельного завода, с затуханием до 5 дБ/км, а с 1995 г. с затуханием до 3 дБ/км, и работали они на ВОСП "Соната-2". В 1992 г. в Киеве была внедрена аппаратура ВОСП ИКМ-120-5 с длиной волны излучения 850 нм (с 1996 г. - 1300 нм), параллельно внедрялся новый кабель с многомодовыми волокнами, работающими на двух длинах волн (марка ОКК-50-2-1,5-8). Уменьшение затухания до 1,5 дБ/км (при длине волны 1300 нм) дало возможность значительно увеличить длину регенерационных участков. С 1996 г. на телефонных сетях Киева началось внедрение оптических кабелей с од-номодовыми волокнами, а в 1997 г. закончилось строительство линейной части городского магистрального кольца на базе 36-волоконного кабеля производства фирмы Ericsson (марка GNSLWLV 36-10/125 ЕМ). На городском магистральном кольце используются оконечные устройства производства Ericsson и Fotona с оптическими разъемами типа FC/PC. Городские соединительные кольца строятся в основном на базе 16-волоконных кабелей производства ОАО "Одескабель" (марка ОКЛБг ЗДА12-4x4 Е-0,36 ФЗ,5/0,22 Н19-16/0), при этом используются оконечные устройства производства фирм "Крона" и "Оптел" с оптическими разъемами типа FC/PC. В киевской телефонной сети оптические кабели с одномодовыми волокнами работают на аппаратуре SDH фирм Siemens, Alcatel, Ericsson, а также на аппаратуре ИКМ-480-5.Значимым повреждением с точки зрения работоспособности ВОЛС является обрыв волокна.Как видно из таблицы, около 55% обрывов ОВ возникает на строительной длине кабеля. В этом случае волокна можно восстановить только с помощью монтажа аварийной вставки кабеля с полной остановкой связи по всем волокнам данного кабеля на время ремонта. При наличии запасных волокон в кабеле, где произошел обрыв ОВ на строительной длине, либо при наличии запасных ОВ в других ОК, работающих на том же направлении, такой ремонт не целесообразен. Как показывает диаграмма, отражающая количественное соотношение обнаруженных и устраненных обрывов ОВ в Киеве с 1995 по 2002 г., в 1995-97 гг. была устранена лишь малая доля обнаруженных обрывов, что объясняется недостаточностью штата группы ВОЛС, большими объемами вводимых в эксплуатацию ОК и достаточно большими объемами капитального ремонта ОК. Точно определить причину обрыва О В на строительной длине возможно только при исследовании поврежденного отрезка ОК после ремонта. Однако, опираясь на опыт работы с кабелем марки ОК-50-2-5-8, можно предположить, что причиной обрывов ОВ на строительных длинах являются неудовлетворительные механические характеристики ОВ в сочетании с нарушениями правил работы в кабельной канализации. В 2002 г. проводился ремонт двух кабелей марки ОКК-50-2-1,5-8 после обнаружения нескольких обрывов на каждом из них в разных местах. Необходимость ремонта была обусловлена тем, что оба кабеля работают на одном направлении, где после повреждений не осталось запасных волокон. В ходе ремонта выяснилось, что причиной обрывов были неудовлетворительные механические характеристики оптических волокон, из-за хрупкости которых при скалывании, сварке и укладке приходилось переразделывать ОКв процессе монтажа муфт более десятка раз. Причем оптические параметры всех ОВ в этих кабелях были в норме. При увеличении километриче -ского затухания волокна, которое, как правило, наблюдается по всей строительной длине, рассматривается вопрос о целесообразности капитального ремонта ОК. Около 20% обрывов волокна происходит на оконечных устройствах (см. таблицу). Отметим, что ситуации, когда при эксплуатационных измерениях Аизм. > Атах, возникают в основном из-за повышенного затухания на оконечных устройствах. Вот почему особое внимание должно уделяться качеству монтажных работ, а также оконечных устройств и их компонентов. К сожалению, в настоящее время опыт работы с ОВ не гарантирует высокого качества монтажа ВОЛ С. Проблему можно решить привлечением квалифицированных специалистов к приемосдаточным измерениям. Вопрос о качестве оконечных устройств и их компонентов решается в настоящее время достаточно просто: необходимо использовать только продукцию с соответствующими сертификатами и конкретными гарантиями. Как видно из таблицы, обрывы ОВ происходят главным образом на тех типах оконечных устройств, которые не были сертифицированы и уже сняты с производства (УССЛК, ОСП-22). При повышенном затухании ОВ на оконечном устройстве необходимо определить, какой из компонентов этого устройства вносит повышенное затухание, и заменить его, либо уменьшить потери на сварном или разъемном соединении. Выясняя причины обрывов либо повышенного затухания ОВ в оптических муфтах, следует также обратить внимание на качество монтажных работ и качество оптических муфт. Методы решения этих проблем те же, что и в случае с оконечными устройствами. Необходимо отметить, что муфты типа СМОК и МГОК не были сертифицированы в Украине и с 1997 г. не устанавливаются в Киевской телефонной сети. При возникновении обрыва или повышенного затухания ОВ в оптической муфте последнюю необходимо перемонтировать. В отличие от обрывов волокна на строительной длине, повреждения, связанные с обрывами или повышенным затуханием ОВ в оконечных устройствах и муфтах, всегда устраняются при текущем ремонте ВОЛС. Непредвиденные работы К непредвиденным работам относится приемка в эксплуатацию смонтированных либо реконструированных ВОЛС. Приступая к таким работам, необходимо проверить комплект сдаваемой строительной документации, затем следует провести весь комплекс приемосдаточных измерений. К большому сожалению, в последние годы количество специалистов, занимающихся монтажом ВОЛС, растет намного быстрее, чем повышается их квалификация. Проблема осложняется тем, что в процессе приемосдаточных измерений выявить некачественный монтаж муфт и оконечных устройств на ВОЛС достаточно сложно, а иногда и невозможно. Причем сказаться на работоспособности ВОСП эти факторы могут не сразу, а по прошествии довольно продолжительного срока. Так что экономия при строительстве ВОЛС, даже если поначалу ВОСП работает стабильно, может привести к неприятным сюрпризам. Для анализа состояния всех эксплуатируемых О К, экономии времени и средств при аварийном и текущем ремонте большое значение имеет база данных эксплуатируемой сети ВОЛС. Оптимальная структура базы данных определяется конфигурацией и объемом эксплуатируемой сети ВОЛС, но в любом случае база должна содержать информацию о состоянии всех эксплуатируемых ОВ, ОКи о направлениях связи. Поэтому базу данных следует регулярно корректировать, всегда поддерживая ее в актуальном состоянии. В группе ВОЛС производственной лаборатории ЦИТТО Киевской городской дирекции Укртелекома используется база данных, созданная на основе пакета программ Microsoft Office (Access, Excel), HP OTDRTOOL. Она включает в себя порядка десяти взаимосвязанных таблиц и более 600 рефлектограмм. Высокий уровень технического обслуживания ВОЛС, подразумевающий постоянное поддержание сети в рабочем состоянии, достигается путем проведения плановых ремонтов и минимизации затрат времени на восстановление ОКпри аварийном ремонте. Во многом это зависит от квалификации персонала и комплектации приборной базы, которая варьируется от необходимого минимума до желательного максимума. Разница в стоимости между минимальным и максимальным набором оборудования может составлять более 100 тысяч долларов, поэтому целесообразность затрат при комплектации приборной базы определяется объемом и разнообразием характеристик эксплуатируемых ВОЛС, а также объемом и значимостью передаваемой по ним информации.